ข่าวอบรม

เกี่ยวกับเรา

EasyWebTrain ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2546 โดยเริ่มจากการที่หน่วยฝึกอบรมของบริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเวบเบสแอปพลิเคชั่น (WebBased Application)ได้ให้บริการจัดอบรมการใช้งานระบบต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นให้กับลูกค้าและหน่วยงานราชการต่าง ๆ อาทิเช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งระบบต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยมากจะเป็นระบบที่ใช้งานอยู่ในหน่วยงานราชการ เช่น ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (E-Tracking), ระบบบริการข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (Executive Information System), ระบบงานสารบรรณ, ระบบองค์ความรู้ (Knowledge Management System) และอื่น ๆ อีกมาก